Piotr Dobrowolski

 

W okresie od 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników biblioteki szkolnej

 1. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest w czytelni.
 2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas udostępniania zbiorów.
 4. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece - 5 osób.
 5. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 6. Zaleca się aby z czytelni korzystało jednorazowo 10 osób. 
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych.
 3. Zaleca się zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez nauczyciela biblioteki stykającego się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 4. Obsługa czytelnika ograniczona do minimum tj. do wydania zamówionych książek.

 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 2. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki.
 3. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

 

 

 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi

powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 metra.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni w wyznaczonym miejscu,  oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Zasady postępowania z podręcznikami wydawanymi
 i powracającymi do biblioteki

Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zgodnie z Regulaminem  zawierającym szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie. Załącznik do Zarządzenia nr 28/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie z dnia 02 maja 2019 r. zasady wypożyczeń podręczników oraz termin oddania ich do biblioteki szkolnej.

 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminie i miejscu wypożyczeń/zwrotu podręczników w celu uniknięcia grupowania się osób.
 2. Zaleca się aby uczeń dokonujący zwrotu podręczników był w maseczce i rękawiczkach.
 3. Należy wyznaczyć miejsce, w którym będą zwracane podręczniki z przeznaczeniem na kwarantannę. Zwrócone podręczniki  są oznaczone datą zwrotu.
 4. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego i ilości zwróconych podręczników poszczególnych klas.
 5. Książki mogą być zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym lub zwracającym książki.
Kategoria: