Piotr Dobrowolski

Regulamin
zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
a także warunki przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie z dnia 02 maja 2019 r.

 

 1. Podstawa prawna. 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz. U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 ak ust.2, 3 )

 1. Prawo korzystania.
 1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I podręczniki/materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
 1. w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I
 2. w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV
 3. w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I-V
 4. w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-VII
  1. w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII
  2. Podręczniki do klas I (cztery części „Naszego elementarza”) są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Miasta Lublin, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie
  3. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które wpisywane są do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
  4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do trzyletniego okresu użytkowania przez
   trzy kolejne roczniki uczniów.
  5. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników/materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.
  6. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.
  7. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania
   z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.
 • Zasady wypożyczania, zwroty.
 1. Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki/materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
 2. Podstawą wypożyczenia jest zapoznanie się przez rodzica ucznia z obowiązującym regulaminem, oraz potwierdzenie podpisem akceptacji jego postanowień.
 3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada bibliotekarz oraz wychowawca klasy.
 4. Wypożyczenia podręcznika/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy
  i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I-VIII, odbywa się
  w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.
 9. Czynności, o których mowa w cz. III, pkt. 8 odbywają się w bibliotece szkolnej,
  w obecności wychowawcy klasy.
 10. Wychowawca jest odpowiedzialny za ustalenie terminu wypożyczenia książek
  i przekazanie tej informacji uczniom oraz rodzicom. Bibliotekarz i wychowawca klasy jest odpowiedzialny za wypożyczenie uczniom książek w wyznaczonym terminie i dopilnowanie złożenia podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów, potwierdzających odbiór.
 11. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły oraz zdarzeń losowych.
 12. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości wychowawcy. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o wyznaczonej dacie dokonania zwrotu, jednak nie później niż do 20 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 13. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach I-III w obecności rodzica/prawnego opiekuna, lub wychowawcy klasy.
 14. Czynności, o których mowa w cz. III, pkt. 12 i 13 odbywają się w bibliotece szkolnej, w obecności wychowawcy klasy.
 15. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach IV-VIII przez samych uczniów w obecności wychowawcy klasy. Dla podręcznika/materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, że podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 16. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 17. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych, bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:
 1. kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na ucznia, określonych w cytowanej we wstępie ustawie niniejszego regulaminu, uzupełniany corocznie zgodnie z kalendarzem dotacji celowej dla poszczególnych klas;
 2. kosztu zakupu podręcznika do zajęć edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III reguluje rozporządzenie MEN.
 3. Zapisu cz. III pkt. 17 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 4. Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem rodzica/prawnego opiekuna w klasach I-VIII. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie protokołu zbiorczego dla danej klasy i oddziału. W sytuacji gdy uczeń opuszcza szkołę w trakcie trwającego roku szkolnego i przechodzi do innej placówki rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zwrócić materiały ćwiczeniowe do biblioteki szkolnej.
 5. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III znajduje się w bibliotece szkolnej oraz u wychowawców klas (listy z podpisami rodziców potwierdzające odbiór podręcznika), a za jej kompletność odpowiada nauczyciel-bibliotekarz.
 6. Uczeń który nie zwrócił podręcznika lub podręczników z minionego roku szkolnego, podręczniki na kolejny rok szkolny otrzyma po uregulowaniu zaległości.

Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty wyznaczonej przez MEN.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 1. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego do klasy I - III szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV i VIII szkoły podstawowej,

szkoła może żądać od rodziców ucznia okupienia lub zwrotu kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

            W roku szkolnym 2018-19 w przypadku zniszczenia podręcznika przez ucznia, Dyrektor szkoły prosi o odkupienie podręcznika przez rodzica, prawnego opiekuna i dostarczenie do szkoły w terminie wyznaczonym przez wychowawcę. W sytuacjach szczególnych Dyrektor szkoły może postanowić inaczej.

Podstawa prawna:

Art. 22  ust. 2 i 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub samodzielnego zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego.

 1. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

 

 1. Korzystający z podręczników/materiałów edukacyjnych uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z ich przeznaczeniem, do troski o ich walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki. Zabrania się stosowania okładek samoprzylepnych.
 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 6. Biorący do używania, tj. rodzic/prawny opiekun ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38

 1. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2019 r.

Kategoria: