Piotr Dobrowolski
Kategoria:

W roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 nasza szkoła wzięła udział w projekcie przygotowanym przez  Centrum Współpracy Międzynarodowe  i Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin "Edukacja to relacje".W ramach projektu zostały wypracowane Rekomendacje w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego. Dokument podzielony jest na trzy obszary: komunikacja, kompetencje społeczne, przestrzeń. Rekomendacje dostępne są do pobrania w formacie pdf.

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą o projekcie.
 

In the school year 2021/2022 and 2022/2023, our school took part in the project prepared by the International Cooperation Centre and the Department of Education and Upbringing of the Lublin City Hall "Education is a relationship". As part of the project, Recommendations for building a friendly school environment were developed. The document is divided into three areas: communication, social competences, space. The recommendations are available for downloading in PDF format.

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/rekomendacje/

We also encourage you to read the brochure about the project.

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/broszura/

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

konferencja

Dnia 3-4 marca z ramienia Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin została zorganizowana międzynarodowa konferencja "Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń"   z udziałem Pana Mariusza Banacha - Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. Program konferencji obejmował trzy obszary tematyczne: komunikacja w szkole, kompetencje społeczne uczniów i przestrzeń szkolną. Podczas wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem cenionych ekspertów z Polski i Islandii. Konferencja adresowana była przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i psychologów, ale do udziału zaproszono także rodziców i uczniów, by w rozmowie o dzisiejszej szkole  mogły wybrzmieć głosy wszystkich stron.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Islandii w Warszawie Burzliwe dyskusje toczyły się nie tylko podczas paneli czy warsztatów, ale również podczas przerw. Widać z tego dobitnie jak ważny temat podjął projekt, ile zaangażowania wyzwolił oraz jak wiele punktów widzenia należałoby wziąć pod uwagę wyznaczając kolejne działania. Bardzo cenny był dla nas głos partnerów islandzkich, bo mogliśmy ich doświadczenia konfrontować z naszą rzeczywistością oraz planami.

Jolanta Sobkowicz

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

warsztaty w ramach projektu 7 20230306 1172779375

W lutym w naszej szkole odbyły się trzy bardzo ważne warsztaty będące częścią projektu "Edukacja to relacje", podczas których połowa nauczycieli naszego grona pedagogicznego zapoznawała się z rekomendacjami dotyczącymi zmian w poszczególnych obszarach, czyli: komunikacji, kompetencji oraz przestrzeni. Pod okiem trenera wybieraliśmy metody oraz narzędzia, które pozwolą nam skutecznie wprowadzać te rozwiązania, które są najbardziej potrzebne naszej placówce. W obszarze przestrzeni nauczyciele pracowali nad "wizytówką" naszej szkoły, czyli wejściami: dolnym i górnym. Wraz z panią Aliną Januszczyk staraliśmy się stworzyć przestrzeń, która będzie zachęcała oraz budziła pozytywne emocje. Zadanie zostało wykonane dobrze, o czym świadczą pozytywne recenzje rodziców oraz uczniów.

Zapraszamy do galerii

Jolanta Sobkowicz

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Szanowni Państwo,
poniżej można znaleźć informacje o naszych partnerach projektowych oraz przegląd miejsc, które wizytowaliśmy w ubiegłym roku. Polecamy serdecznie zapoznanie się z tym materiałem, gdyż jest to istotna część wiedzy na temat naszego projektu.

vvv 

 

h

digital learning

reykjavik bunding

cultureindalskoli

 

https://vimeo.com/showcase/8839437/video/604841853

 

 

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział  w międzynarodowym projekcie: „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Departamentem Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik. Informujemy, że projekt jest realizowany w ramach "Programu Edukacja" i finansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa. Wezmą w nim udział 2 szkoły podstawowe z Reykjaviku oraz 5 szkół podstawowych z Lublina. Głównym celem projektu jest rozwój następujących obszarów:


     * komunikowanie się w szkole,
     * rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
     * tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej, poprzez następujące działania:
1. zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry szkolnej w zakresie współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem;
2. zwiększenie umiejętności kadry szkolnej w zakresie rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów;
3. zwiększenie wiedzy i doświadczenia kadry szkolnej w zakresie kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów. 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • zapoznanie się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku;
 • wypracowanie z ekspertami rekomendacji dla szkół w zakresie: komunikowania się, rozwijania kompetencji i tworzenia przyjaznej przestrzeni, na podstawie doświadczeń zdobytych w Islandii;
 • organizacja warsztatów dla szkół w projekcie w kluczowych dla nich obszarach;
 • upowszechnienie rezultatów projektu oraz islandzkich rozwiązań edukacyjnych podczas 2-dniowej konferencji edukacyjnej w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, że udział w tym przedsięwzięciu przełoży się widocznie na funkcjonowanie społeczności szkoły.   

Zapraszamy do zapoznaia się z materiałami informacyjnymi na stronie Gminy lublin https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/      

 

 Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education

We are pleased to announce that our school participates in the international project: "Education is Relations. Cooperation between Lublin and Reykjavik for education”. The project is implemented by the Gmina Lublin in partnership with the Department of Education and Youth of the Reykjavik City Hall. We inform that the project is implemented under the" Education Program "and is financed by the EEA Financial Mechanism and the state budget. 2 primary schools from Reykjavik and 5 primary schools from Lublin participate in it. The main goal of the project is to develop the following areas:
     * communication at school,
     * developing students' social competences,
     * creating a friendly school space through the following activities:
1. increasing the knowledge and competences of school staff in the field of modern means, forms and tools of communication fostering cooperation and open relations between the school - the student and the parent;
2. increasing the skills of the school staff in recognizing the personal needs of students and creating activities conducive to shaping the social competences of students;
3. increasing the knowledge and experience of school staff in the field of creating space in an educational institution conducive to the education process and developing students' social competences.
We are convinced that participation in this project will translate visibly into the functioning of the school community.

                                                                                    Deputy headmistress of SP38 in Lublin

ENG https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/

                                                                                                                                                               

Dyrekcja SP38

Elżbieta Skowronek
Kategoria:

 

Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji

W październiku br., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, przyznała Gminie Lublin dofinansowanie w wysokości 118 910 EUR (100% wydatków kwalifikowalnych) na realizację rocznego projektu edukacyjnego, we współpracy z miastem Reykjavik w Islandii. Projekt będzie finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji. W celu realizacji projektu, Gmina Lublin nawiązała kontakt z Departamentem Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik w Islandii.

Mottem przewodnim projektu są dobre relacje w szkole, a zwłaszcza:

-komunikowanie się w szkole,
-rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz
-tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej.

Projekt zakłada ścisłą współpracę dwóch samorządów poprzez Departament Edukacji i Młodzieży w Reykjaviku oraz Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej i Wydział Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin. W projekcie wezmą udział wybrane szkoły podstawowe z obu miast.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

-zapoznanie się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku;
-wypracowanie z ekspertami rekomendacji dla szkół na podstawie doświadczeń zdobytych w Islandii;
-organizacja warsztatów dla szkół w projekcie w kluczowych dla nich obszarach;
- upowszechnienie rezultatów projektu oraz islandzkich rozwiązań edukacyjnych podczas 2-dniowej konferencji edukacyjnej w Lublinie.

Nasi partnerzy: to  dwie szkoły: https://dalskoli.is/ oraz https://reykjavik.is/vesturbaejarskoli 

Lublin and Reykjavik cooperation for education

In October 2021, Gmina Lublin received a grant of 118 910,00 EUR from the Foundation for the Development of the Education System (FRSE), acting as an operator of the Education Programme (https://education.org.pl/en/

opens in new tab), to implement a yearly educational project entitled "Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education".

The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. The main objective of the Programme Education is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) at all levels of education.

More information: eeagrants.orgopens in new tab and frse.org.plopens in new tab.

Project objective and activities:
The project goal is to strengthen knowledge, competence, and experience of school staff in building a friendly school environment which facilitate social competences development.

The project motto is good relations at school, hence the main focus lies on:

 • communication at school,
 • developing students' social competences, and
 • creating a friendly school space.

The project leader is Gmina Lublin with the activities coordinated by the International Cooperation Centre and Department of Education within Lublin City Office. The project partner is the Department of Education and Youth of the City of Reykjavik. In addition, a few primary schools from Lublin and Reykjavik participate in the project.
 

The following activities are planned in the project:

 • getting acquainted with good educational practices in Iceland during a study visit in two schools in Reykjavik;
 • developing recommendations for schools with experts in the field of: communication, social competences, and a friendly school space, based upon the experience gained in Iceland;
 • organization of workshops for schools in the project key areas;
 • disseminating the project results and Icelandic educational solutions during a 2-day educational conference in Lublin.
Piotr Dobrowolski
Kategoria:

EEA grants4x

 

 

 

  

 

wizyta w reykjaviku 29 20220609 1524993443 

    W dniach od 30 maja do 2 czerwca grupa w składzie: p. Agnieszka Bancerz, p. Agnieszka Chrapowicka i p. Jolanta Sobkowicz, uczestnicząca w projekcie  "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" realizowanym w ramach Programu Edukacja (https://education.org.pl/)  i finansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa złożyła partnerską wizytę studyjną w Reykjaviku. Ponieważ projekt obejmuje 3 obszary: kompetencje, komunikację oraz przestrzeń, odwiedzaliśmy bardzo różne tematycznie miejsca.
Rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami władz oświatowych reprezentujących zarówno władze miasta jak i państwa, które zapoznawały nas z polityką edukacyjną Reykjaviku opracowaną na lata 2020 – 2030. Jest to efekt wieloletnich badań, obserwacji
oraz doświadczeń, które podejmowały różne instytucje uniwersyteckie, samorządowe
i edukacyjne w celu sprecyzowania głównych elementów całościowej koncepcji, czyli określenia celów, wskazania umiejętności społecznych, znajomości i rozumienia społecznego oraz środowiskowego, kreowania twórczego myślenia oraz rozwijania talentów, promowania zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia.
           Kolejnym, bardzo istotnym dla nas punktem programu były wizyty w szkołach
i możliwość spotkań z dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami. Wszyscy bardzo chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, rozwiązaniami i możliwościami współpracy. Szczególnie miłym punktem okazało się spotkanie z dziećmi polskiego pochodzenia mieszkającymi i uczącymi się w Reykjaviku od kilku lat, gdyż ich wrażenia były wyjątkowe. Wszyscy nauczyciele byli zachwyceni wnętrzem szkół, rozwiązaniami technicznymi, wyposażeniem, możliwościami i różnorodnością w organizacji zajęć dodatkowych.
          Miejscem, które zachwyciło nas wszystkich, było laboratorium pomocy szkolnych niemające odpowiednika w lubelskim systemie. Wyposażone w najnowsze osiągnięcia techniczne oraz zabawki edukacyjne daje możliwość korzystania ze swoich pomieszczeń
w przeprowadzaniu zajęć, wypożyczania wyposażenia, korzystania ze wsparcia edukatorów. Okazało się, że te nowoczesne zabawki dały też nam, dorosłym bardzo wiele frajdy.
          Obserwując przez te kilka dni pracę kolegów z Islandii, szukaliśmy już pomysłów, które można by było przenieść na nasze podwórko. Wiadomo, że nic tak nie pobudza i nie inspiruje jak przykład dobrze funkcjonującego systemu. Byliśmy wdzięczni za otwartość, chęć dzielenia się teoretycznie i praktycznie swoją wiedzą oraz doświadczeniami, wskazywanie sposobów dochodzenia do poprawy standardów  edukacyjnych. Teraz
przed nami spotkania polskich grup roboczych i ekspertów, które będziemy weryfikować
na spotkaniach z gośćmi z Islandii w grudniu.

Zapraszamy do galerii                                                                                    Jolanta Sobkowicz
                                                                                       wicedyrektor