Piotr Dobrowolski

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

OBOWIĄZUJĄCA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W LUBINIE

             Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

 1. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami

      i wychowawcami jest szkoła, w uzasadnionych przypadkach inne uzgodnione miejsce.

 1. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów odbywają się według harmonogramu ujętego w kalendarzu na dany rok szkolny.
 2. Spotkania odbywają się w formie:
  1. zebrań klasowych,
  2. indywidualnych konsultacji,
  3. zebrań ogólnych z rodzicami,
  4. zebrań rady rodziców.
 1. Wychowawca informuje rodziców na pierwszy spotkaniu w danym roku szkolnym
  o ustalonych terminach indywidualnych konsultacji i zebrań.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów w uzasadnionych przypadkach mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem.
 3. Celem spotkań z rodzicami jest współpraca w zakresie działań dydaktyczno -wychowawczych.
 4. Nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych, w tym również dyżurów śródlekcyjnych.
 5. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do obecności na zebraniach.
 6. W razie nieobecności na dwóch kolejnych zebraniach wychowawca może w formie pisemnej wezwać rodzica/prawnego opiekuna w terminie zaproponowanym przez wychowawcę.
 7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo lub innych nagłych sytuacjach  nauczyciel  kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami osobiście lub wzywa rodzica/ prawnego opiekuna za pośrednictwem dzienniczka ucznia lub sekretariatu szkoły.
 8. Wszelkie uwagi i wnioski rodzice/prawni opiekunowie kierują w zależności od rodzaju sprawy z zachowaniem drogi służbowej kolejno do:
  1. nauczyciela uczącego danego przedmiotu; wychowawcy klasy,
  2. pedagoga szkolnego,

a w wyjątkowych przypadkach, po przebyciu wskazanej drogi służbowej do:

  1. wicedyrektora i dyrektora szkoły.
 1. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z zachowaniem kultury
  i poszanowaniem godności obu stron.
  1. Wyklucza się następujące zachowania rodziców wobec pracowników szkoły:
 • zastraszanie nauczycieli, pracowników szkoły;
 • telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody;
 • ingerowanie w metody, formy i sposoby pracy dydaktycznej nauczyciela;
 • rozstrzyganie spraw wychowawczych, dydaktycznych w obecności innych uczniów lub rodziców, z wyjątkiem zaplanowanych spotkań przewidujących ich udział.
  1. Zgodnie ze Statutem Szkoły i prawem oświatowym nauczyciel zobowiązany jest do  rzetelnego realizowania powierzonych mu zadań i zachowań nieuchybiających godności zawodu.
 1. Na podstawie  znowelizowanego  zapisu w Karcie Nauczyciela  nauczyciel, podczas

      lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

            przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie

            z dn. 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny ( DZ. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.)

 1. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować

            w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Kategoria: