Piotr Dobrowolski

 W rozważaniach na temat edukacji nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa w niej  kształtowanie oraz doskonalenie kompetencji społecznych oraz obywatelskich. Co rozumiemy przez kompetencje społeczne i obywatelskie? Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Szczególna sytuacja, w jakiej obecnie znaleźli się uczniowie, prawdopodobnie  jedynie na krótki czas odsunęła niektóre problemy, inne zaś przeniosła do kontaktów w Sieci, jeszcze inne z pewnością ujawnią się po zniesieniu lockdownu i powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.
    Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów, rozmów i spotkań z rodzicami a także uczniami wynika, że zmieniające się szybko zasady postępowania w otaczającej ich rzeczywistości, brak bliskich i pogłębionych relacji, poczucie osamotnienia i bezradności bezpośrednio przekładają się na trudności komunikacyjne, a te z kolei generują liczne konflikty, które głównie wynikają z odmienności zdania, postaw, wyznawanych wartości czy zainteresowań. I to co powinno stanowić wartość i źródło inspiracji staje się zalążkiem poważnych rozłamów.
     Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu "Szkolny Zespół Mediacji Rówieśniczych" wzbogacają wiedzę uczniów o otaczającej ich rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania. Proponowany projekt ma na celu objęcie opieką tej sfery funkcjonowania uczniów, która jest dla nich samych trudna. Połączenie sił osób dorosłych oraz uczniów ma na celu zagwarantowanie poprawności przebiegu działań w ramach tzw. mediacji.
                                                                                         

                                                                                           Jolanta Sobkowicz
                                                                    Koordynator Szkolnego Zespołu Mediacji Rówieśniczych
                                                                                          wicedyrektor szkoły

Lista opiekunów mediatorów rówieśniczych

Mediatorzy klasowi

Regulamin Szkolnego Zespołu Mediacji Rówieśniczych

Wniosek mediacyjny

Zgoda rodziców dla mediatorów

Panel mediatorów SP 38-galeria

 

 

 


 

Kategoria: