Piotr Dobrowolski

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

  • śmierć rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących,
  • klęski żywiołowej,
  • długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących,
  • innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuacje materialną ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie:

  • wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
  • zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.

W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia 

Instrukcja dla wnioskodawcy o zasiłek szkolny 

.

Kategoria: