Piotr Dobrowolski

Wpłata składki na Radę Rodziców

Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24 wynosi:

50 zł/dziecko – przy jednym dziecku uczęszczającym do SP38

40 zł/dziecko – przy dwójce dzieci uczęszczających do SP38

30 zł/dziecko – przy trójce dzieci uczęszczających do SP38

20 zł/dziecko – przy czwórce dzieci uczęszczających do SP38

0 zł/dziecko – przy piątce dzieci uczęszczających do SP38

Wpłaty składki na Radę Rodziców dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 listopada 2023 r. Do dnia 30 listopada 2023 r. skarbnicy wpłacają jedną, zbiorczą składkę klasową na konto Rady Rodziców. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tym zakresie.


Wpłata składki na ubezpieczenie uczniów

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie SP 38 ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener. Składka wynosi 50 zł za rok kalendarzowy.

Wpłaty składki na ubezpieczenie dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 września 2023 r.
Do dnia 30 września 2023 r. skarbnicy wpłacają jedną, zbiorczą składkę klasową na konto Rady Rodziców, dedykowane ubezpieczeniu uczniów. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tym zakresie.

W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość uzyskania darmowego ubezpieczenia. Takie sytuacje należy zgłaszać wychowawcy klasy.

UWAGA! Każda wpłata musi być potwierdzona oświadczeniem (pobranym ze strony szkoły z zakładki „Rada Rodziców”, podzakładka „Ubezpieczenie uczniów”), wypełnionym i podpisanym. Oświadczenie należy przekazać przez dziecko wychowawcy klasy do dnia 25 września 2023 r.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia uczniów, znajduje się w zakładce „Rada Rodziców”, podzakładka „Ubezpieczenie uczniów”.

Wpłata kaucji na szafki uczniowskie

Istnieje możliwość wydzierżawienia szafki od Rady Rodziców. Koszt dzierżawy, bezzwrotny, to 75 zł na cały etap edukacji w szkole, czyli od klasy 1 do 8. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Potwierdzenie wpłaty należy okazać Pani Annie Michałek, Kierownikowi Administracyjnemu.
Po okazaniu dowodu wpłaty Pani Anna wydaje jeden kluczyk do szafki. Drugi, zapasowy kluczyk, zostaje w zasobach szkolnych, na wypadek zagubienia kluczyka przez dziecko.

SKO KONTO RADY RODZICÓW - SZAFKI

54 1020 3176 0000 5302 0266 1353

Wpłata składki na świetlicę szkolną

Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną są proszeni o wpłatę składki na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych w kwocie 20 zł na semestr. W tytule przelewu należy podać imię
i nazwisko ucznia oraz klasę.

SKO KONTO PLAN RADY RODZICÓW - ŚWIETLICA

59 1020 3176 0000 5102 0266 1361

Kategoria: