Piotr Dobrowolski

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:
    -w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
    -w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.). Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin system dostępny jest na stronie edu.lublin.eu, w zakładce aplikacje dla rodziców. Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym wniosku będzie możliwe od 16 maja 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 7/22 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737).

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 7/22 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku

    od  16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru  (ewentualna zmiana preferencji 24.06 -14.07.2022 r. godz. 15:00)
    od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do godz. 15:00  – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego
    od 1.06.2022 do 14.06.2022 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
    do 17.06.2022 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych
    22.07.2022 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
    od 22.07.2022 r. – 28.07.2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
    29.07.2022 r. - publikacja list kandydatów przyjętych
    od 2.08.2021 r. do 31.08.2021r. - rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci spoza Lublina od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. mogą składać wnioski rekrutacyjne do burs i internatu.
Kandydaci będą kształcić się w oddziałach z rozszerzeniami w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizyczno-informatycznych, biologiczno-chemicznych i  innych, w zależności od oferty liceum ogólnokształcącego przygotowanej przez szkołę na rok szkolny 2022/2023.
Pełny wykaz zawodów znajduje się na stronie https://zawodowcy.lublin.eu
Oferty dla kandydatów dostępne są na stronach internetowych szkół. Po uruchomieniu systemu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 oferty szkół będą dostępne również bezpośrednio w systemie.

Przegląd szkół ponadpodstawowych można znaleźć na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Kategoria: