P&R#Admins

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

przy Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

finansowanego przez Gminę Lublin

 

I. Obiektem sportowym zarządza dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

II. W skład obiektu sportowego wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenis ziemny, bieżnia, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, trybuny oraz tereny sąsiadujące, stanowiące własność szkoły.

III. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, kluby sportowe w dalszej kolejności pozostali użytkownicy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

IV. Harmonogram rezerwacji opracowuje kierownik gospodarczy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

V. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć.

VI. W wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może czasowo zabronić korzystania z obiektu.

VII. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do rejestru użytkowników. Wpis jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem obiektu i jego akceptacji.

VIII. Korzystanie z obiektu dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby upoważnionej lub nauczyciela SP-38 w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

IX. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna. Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę.

X. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia kierownikowi gospodarczemu lub właściwemu pracownikowi szkoły.

XI. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1. używania butów wyposażonych w korki lub kolce,

2. wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki,

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

5. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

6. zaśmiecania,

7. przeszkadzania w zajęciach lub w grze,

8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

9. wprowadzania zwierząt,

10. korzystania z obiektu bez zgody (patrz pkt. VIII),

11. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

12. używania na terenie obiektu czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikacją osoby,

13. rzucania wszelkimi przedmiotami,

14. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,

15. pisania, malowania, oklejania na ogrodzeniu i elementach wyposażenia obiektu,

16. umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora,

17. załatwiania potrzeb fizjologicznych,

18. wnoszenia rozpylaczy gazu, substancji żrących lub farbujących,

19. wnoszenia butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego materiału,

20. fotografowania i nagrywania pracowników oraz użytkowników obiektu bez ich wyraźnej zgody,

21. użytkowania miejsc o nawierzchni tartanowej/ boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, bieżni, rozbiegu do skoczni w dal przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

XII. Osoby prowadzące zajęcia na obiekcie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę.

XIII. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

XIV. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nich urządzeń odpowiada korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

XV. Upoważniony pracownik szkoły może:

1. nakazać użytkownikom zmianę niewłaściwego sposobu korzystania z obiektu,

2. nakazać opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin,

3. wezwać policję lub straż miejską w celu usunięcia osób pozostających na terenie obiektu mimo nakazu opuszczenia go.

XVI. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.

XVII. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. oraz zachowania porządku, czystości, estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

XVIII. Każdy kto przebywa na terenie obiektu ma obowiązek zastosować się do poleceń policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceń przekazywanych przez upoważnionego pracownika szkoły.

XIX. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń.

XX. Osoby naruszające regulamin będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Kategoria: