Piotr Dobrowolski

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 L.p.

Wydarzenie z życia szkoły

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021 - tj. środa

2.

I zebrania z rodzicami

Klasy I-III - 07.09.2021 (wtorek) godz.16.30

Klasy IV/VI - 08.09.2021 (środa) godz.16.30

Klasy VII/VIII - 09.09.2021 (czw.) godz.16.30

3.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

13 października godz. 16. 30

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2021 – 31. 12. 2021

5.

Termin wystawienia przewidywanych ocen  niedostatecznych śródrocznych

21. 12. 2021

6.

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych –dziennik elektroniczny  Vulcan

22. 12. 2021

7.

Termin wystawienia przewidywanych ocen    śródrocznych

14. 01. 2022

8.

Termin wystawienia wszystkich ocen  śródrocznych za I semestr

24. 01. 2022

9.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

28. 01. 2022

10

Rozpoczęcie II semestru

31. 01. 2022

11.

II zebrania z rodzicami– podsumowanie semestru

Klasy I-III - 08.02.2022 (wtorek) godz.16.30

Klasy IV/VI - 09.02.2022 (środa) godz.16.30

Klasy VII/VIII - 10.02.2022 (czw.) godz.16.30

12.

Zabawa choinkowa

Wyłącznie klas 1-3

13.

Ferie zimowe-woj. lubelskie

14 – 27. 02. 2022

14.

Rekolekcje  Wielkopostne

termin zostanie podany

15.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19. 04.2022

16.

Próbny Egzamin ósmoklasisty - język polski

01.02.2022

08.04.2022

17.

Próbny Egzamin ósmoklasisty - matematyka

02.02.2022

27.04.2022

18.

Próbny Egzamin ósmoklasisty - język angielski

03.02.2022

28.04.2022

19.

Egzamin ósmoklasisty - język polski

24.05.2022

20.

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka

25.05.2022

21.

Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

26.05.2022

22.

Termin wystawienia proponowanych końcoworocznych  ocen niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania przez dziennik elektroniczny Vulcan

09. 05. 2022

23.

Informacja do rodziców o końcoworocznych  przewidywanych ocenach niedostatecznych z  przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania przez dziennik elektroniczny Vulcan

10. 05. 2022

24.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie roku szkolnego

 06.06. 2022 - klasy 1-3

 07.06. 2022 - klasy 4-6

 08.06.2022  - klasy 7-8

25.

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów

30. 05. 2022

26.

Termin wystawienia wszystkich ocen końcoworocznych

do 09. 06. 2022

27.

Termin składania odwołań przez rodziców o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 10. 06. 2022.
do godz.15. 00

28.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń

ogłosi dyrektor CKE

29.

Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13. 06. 2022

30.

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

27. 06. 2022

31.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24. 06. 2022 (piątek)

32.

Ferie letnie

25. 06. - 31. 08. 2022

33.

Dni ustawowo wolne

                      14. 10. 2021

01. 11. 2021

11. 11. 2021

06. 01. 2021

03. 05. 2021

16. 06. 2021

34.

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych

12. 11. 2021

02. 05. 2022

17. 06. 2022

28. 01. 2022 Rada Klasyfikacyjna

13. 06. 2022 Rada Klasyfikacyjna

3 dni - na Egzamin Ósmoklasisty

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po zasięgnięciu opinii z R. R.):

Kategoria: