Piotr Dobrowolski

 

1. PRZED ZAPISEM DO SZKOŁY

2. SYSTEM EDUKACJI W POLSCE: OCENIANIE ORAZ EGZAMINY

3. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I NAUKI W SZKOLE

4. KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

5. ŻYCIE CODZIENNE W SZKOLE

6. JĘZYK

7. CZEGO OCZEKUJE SZKOŁA OD RODZICA

8. WZORY DOKUMENTÓW

9. SŁOWNICZEK

 

 1. Przed zapisem do szkoły:

Zgodnie z polskim prawem dzieci, niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych, placówkach na warunkach identycznych jak obywatele polscy. Jak wybrać szkołę?

W SZKOLE PODSTAWOWEJ obowiązuje REJONIZACJA. To oznacza, że o przyjęciu
do danej szkoły decyduje miejsce zamieszkania. Począwszy od klasy I do klasy VIII szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są do szkół obwodowych z urzędu oraz na podstawie

dokumentów.
Przy zapisie do szkoły rejonowej należy przedstawić dokument

potwierdzający zamieszkiwanie w danym rejonie. Może to być:

- umowa najmu,

- umowa kupna mieszkania,

- oświadczenie osoby, u której mieszka rodzina dziecka.

 

1a. Co jest potrzebne przy zapisie do szkoły:

Przy zapisie proszę dostarczyć świadectwo szkolne lub zaświadczenie wydane przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie przez dziecko do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ukończyło w szkole za granicą. Najlepiej, żeby dokument był przetłumaczony na język polski, jednak niekoniecznie przez tłumacza przysięgłego. Dokument pomoże nowym nauczycielom w zaplanowaniu pracy z uczniem i nadrobieniu ewentualnych różnic programowych. Test językowy - szkoła ma prawo poddać dziecko testowi, który określi poziom języka polskiego i jeśli okaże się, że kompetencje językowe ucznia nie są wystarczające, szkoła rekomenduje, by zapisać dziecko do niższej klasy. Nie jest to obowiązkowe, ale jeśli nie rodzice nie zgodzą się na takie rozwiązanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało kłopoty z przyswojeniem informacji z konkretnych przedmiotów.

Jeśli chcemy zapisać dziecko do innej szkoły podstawowej, która nie jest szkołą rejonową dziecka, uczniowie są przyjmowani na podstawie dokumentów, pod warunkiem, że dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Jeśli chcemy zapisać dziecko do szkoły dwujęzycznej, sportowej lub oddziałów międzynarodowych szkoły, oprócz wspomnianych wcześniej dokumentów potrzebne są pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej i kompetencji językowej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Jeśli nie ma możliwości zapisania dziecka do szkoły, która znajduje się poza rejonem jego zamieszkania w terminie 7 dni od dnia odmowy jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. W uzasadnieniu szkoła podaje przyczyny odmowy.
UWAGA! Platformy rekrutacyjne są opracowane wyłącznie w języku polskim. Dokumentacja medyczna – warto dostarczyć do szkoły kartę szczepień, a także przekazać informacje dotyczące zdrowia dziecka. Taka informacja powinna dotyczyć chorób przewlekłych (jak cukrzyca, padaczka itd), a także alergii. Dzięki temu pomoc, której w razie potrzeby udzieli pielęgniarka szkolna, będzie skuteczniejsza.

2. Skala ocen

W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej nauczyciele wystawiają oceny opisowe. Począwszy
od czwartej klasy szkoły podstawowej uczniowie są oceniani w skali od 1 do 6, przy czym
6 to ocena najwyższa, 1 to ocena najniższa. Od ucznia oczekuje się opanowania materiału

co najmniej w stopniu dopuszczającym - na ocenę dopuszczającą 2. Złe oceny można poprawiać po ustaleniu tego z nauczycielem.

Oceny z przedmiotów:

1 – niedostateczna (ndst.)

2 – dopuszczająca (dop.)

3 – dostateczna (dst.)

4 – dobra (db.)

5 – bardzo dobra (bdb.)

6 – celująca (cel.)

 

Uczniowie mogą również otrzymywać oceny z zachowania. Są one wystawiane na koniec
I semestru oraz na koniec roku szkolnego:

- naganne,

- nieodpowiednie,

- poprawne,

- dobre,

- bardzo dobre,

- wzorowe.

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń ma obowiązek napisać Egzamin ósmoklasisty, który uczniowie piszą wiosną w 8 klasie szkoły podstawowej.
Egzamin składa się z 3 części i obejmuje: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Dzieci niebędące Polakami oraz obywatele polscy przybywający z zagranicy mają prawo do specjalnych warunków podczas egzaminów państwowych w szkole podstawowej. Dostosowanie polega na:

- możliwości przystąpienia do egzaminów w osobnej sali,

- wydłużeniu czasu trwania egzaminu,

- zastosowaniu innych kryteriów oceniania, jak dla uczniów z trudnościami w uczeniu się,
ale tylko w porozumieniu z dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3.Organizacja roku szkolnego i nauki w szkole

Rok szkolny w polskich szkołach zaczyna się 1 września i kończy w ostatnim tygodniu czerwca. W tabelce znajdziesz najważniejsze  święta i dni wolne. O innych dniach wolnych, które mogą wypaść w trakcie roku szkolnego, poinformuje Cię szkoła.

Pamiętaj, że rok szkolny dzielimy na dwa semestry, a pomiędzy nimi są 2-tygodniowe ferie zimowe.

 

MIESIĄC: ŚWIĘTA/DNI WOLNE

WRZESIEŃ 01.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego

PAŹDZIERNIK 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) – wolny tylko dla uczniów szkół średnich

LISTOPAD 01.11 – Wszystkich Świętych (dzień wolny) 11.11 – Święto Niepodległości (dzień wolny)

GRUDZIEŃ 23.12-01.01 – Ferie świąteczne  24-26.12 – Święta Bożego Narodzenia

STYCZEŃ 01.01 – Nowy Rok (dzień wolny) 06.01 – Święto Trzech Króli (dzień wolny)

STYCZEŃ/LUTY Ferie zimowe – 2 tygodnie (dokładna data wg ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej)

MARZEC/KWIECIEŃ Święta Wielkanocne – ferie – 6 dni (w marcu lub kwietniu – święto ruchome)

MAJ 01.05 – Święto Pracy (dzień wolny) 03.05 Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

CZERWIEC Koniec roku szkolnego (ostatni tydzień czerwca)

LIPIEC WAKACJE

SIERPIEŃ WAKACJE

3a.
Lekcje
– lekcje w polskich szkołach trwają 45 minut i zaczynają się zazwyczaj
o godzinie 8:00. Warto jednak mieć plan lekcji dziecka, ponieważ niektóre szkoły pracują w trybie dwuzmianowym lub zaczynają lekcje o 7:30.

Przerwy – pomiędzy lekcjami uczniowie zawsze mają przerwy. Zazwyczaj przerwy te trwają 10 minut, ale w ciągu dnia jest przerwa śniadaniowa (15 minut) i obiadowa (20 lub 25 minut).

Pamiętaj, żeby dać dziecku pożywne śniadanie lub zapisać je na obiad. Obiady – w większości szkół podstawowych jest możliwość wykupienia dziecku obiadu. Za obiady należy płacić co miesiąc. Jeśli nie masz na to wystarczającej ilości pieniędzy, a chcesz, żeby dziecko korzystało z obiadów, zapytaj w sekretariacie o możliwość dofinansowania.

Świetlica szkolna – jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej może korzystać ze świetlicy szkolnej. Świetlica działa po lekcjach (najczęściej dla młodszych uczniów), a także w czasie lekcji.

Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie (nie są obowiązkowe), będzie mogło bezpiecznie spędzić czas w świetlicy. Opłaty – nauka w szkole wiąże się z różnymi opłatami stałymi (rada rodziców, ubezpieczenie, składka klasowa) i dodatkowymi (wycieczki szkolne). Wychowawca klasy powiadomi Cię o opłatach na pierwszym zebraniu z rodzicami. Pamiętaj, że nie wszystkie opłaty są obowiązkowe, z niektórych możesz zrezygnować. Udział rodziców w życiu szkoły – jeśli masz czas możesz zaangażować się w życie szkoły. O wszelkich inicjatywach poinformuje Cię wychowawca klasy. W co możesz się zaangażować? Możesz pomóc w organizacji imprez szkolnych, upiec ciasto lub pomóc przygotować ozdoby na kiermasz. Każda inicjatywa będzie mile widziana!

Telefony komórkowe – w niektórych szkołach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych! Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy Twoje dziecko może nosić telefon do szkoły. Jeśli taki zakaz obowiązuje i dziecko zostanie przyłapane na zabawie telefonem

– nauczyciele i dyrektor wyciągną stosowne konsekwencje. Jeśli mimo wszystko chcesz mieć kontakt z dzieckiem, nie martw się! Jeśli coś się wydarzy, dziecko zawsze może zadzwonić do Ciebie z sekretariatu szkolnego.

3b. Legitymacja szkolna
- jest to dokument wydawany każdemu dziecku, które uczęszcza do szkoły, legitymacja uprawnia do zniżek ustawowych PKP i PKS oraz do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Uczniowie muszą pamiętać, żeby mieć przy sobie legitymację szkolną za każdym razem, gdy korzystają z powyższych usług (także 
podczas wycieczek szkolnych). WAŻNE: legitymację trzeba podbić w sekretariacie na początku roku szkolnego, inaczej jest nieważna! Musi być podpisana we wskazanym miejscu. Do jej wyrobienia potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne, które można wykonać w zakładzie fotograficznym.

4.Kontakt szkoły z rodzicami

Szkoła stwarza możliwość zgłaszania nie tylko ewentualnych problemów lub incydentów,
ale także pozytywnego feedbacku dla szkoły, tego co się udało z perspektywy rodzica. Pamiętaj, że komunikacja ze szkołą to ważny element sukcesu dziecka w szkole.
Zebranie -wywiadówka – jest to spotkanie z wychowawcą klasy. Wychowawca omawia wyniki w nauce, które osiągają uczniowie, a także przekazuje najważniejsze informacje
z życia szkoły. Informacje, które nauczyciel poda na zebraniu dotyczą wszystkich 
uczniów. Jeśli chcesz porozmawiać o swoim dziecku możesz to zrobić pod koniec zebrania
na osobności. Zebrania odbywają się o tej samej godzinie dla rodziców uczniów poszczególnych klas. Ewentualnie można zasugerować kontakt z wychowawcą, w sytuacji, 
gdy rodzic ma dwoje dzieci w tej samej szkole i nie może być na obu zebraniach. Możesz też umówić się z wychowawcą na spotkanie w innym terminie.

Konsultacje – jest to spotkanie z nauczycielami, którzy uczą różnych przedmiotów w szkole. W tym dniu możesz porozmawiać z każdym z nich o postępach w nauce Twojego dziecka.

Informacje szkolne – informacje o zebraniach, konsultacjach i innych ważnych wydarzeniach przekazuje wychowawca klasy. Wychowawca sam wybierze formę kontaktu. Najprawdopodobniej będzie to dziennik elektroniczny lub przekaże informację przez ucznia. Niektórzy nauczyciele wysyłają powiadomienia sms lub e-mail. Warto również odwiedzać stronę internetową szkoły i jej profile w mediach społecznościowych.

4a. Sytuacje szczególne: jeśli masz wątpliwości lub trudności jest wiele osób w szkole, które pomogą Ci rozwiązać problemy związane z edukacją dziecka. Trzeba jednak trafić
do odpowiedniej osoby.

Problem z konkretnym przedmiotem: nauczyciel przedmiotu ->wychowawca -> pedagog -> dyrektor.

Problem wychowawczy związany z naszym dzieckiem lub innymi uczniami: wychowawca -> pedagog -> dyrektor.

Problem wynikający z bariery językowej: nauczyciel języka polskiego jako obcego lub asystent kulturowy.

Problem z dokumentacją, formalnościami: sekretariat -> wicedyrektor -> dyrektor

Jeśli uczeń źle się czuje na lekcji powinien zgłosić to nauczycielowi. Nauczyciel skieruje

ucznia do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba wychowawca lub pracownik sekretariatu zadzwoni do rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze szkoły i/lub wezwie karetkę pogotowia.

W razie popełnienia czynu zabronionego przez ucznia (np. używanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów, naruszanie zasad współżycia społecznego) dyrekcja szkoły kontaktuje się z rodzicami. W razie braku kontaktu z rodzicami, dyrektor może zadzwonić na policję.

Należy pamiętać, że jeśli uczeń popełni wyżej wymienione czyny, nie zostanie wydalony ze szkoły, ale może być ukarany stosowną karą przewidzianą statutem szkoły.

Jeśli uczeń samowolnie opuści szkołę, szkoła nie ponosi za niego odpowiedzialności.

Wsparcie pedagoga – pedagog jest to osoba, która pomaga uczniom, którzy sprawiają problemy wychowawcze w szkole, pomaga rozwiązywać konflikty, a także może pomóc
w zdobyciu wsparcia dla dzieci, które mają trudną sytuację materialną.

Wsparcie psychologa – w niektórych szkołach pracuje psycholog szkolny, który wspiera w swojej pracy pedagoga szkolnego i nauczycieli. Każdy, kto ma potrzebę rozmowy o swoich emocjach lub potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemów może zgłosić się do psychologa.

Kontakt z wychowawcą – jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące życia szkoły lub masz potrzebę rozmowy o swoim dziecku, zgłoś się do wychowawcy klasy. Zależnie od ustaleń,
z wychowawcą możesz kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 
przez telefon, sms, maila lub osobiście. Pamiętaj, że na rozmowę należy się umówić, nie należy rozmawiać z wychowawcą na przerwie, gdy ten pełni dyżur na korytarzu ani przed lekcjami.

Kontakt z nauczycielem języka polskiego jako obcego – jeśli Twoje dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka polskiego, możesz kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem tego przedmiotu. Nauczyciel poinformuje Cię o postępach Twojego dziecka lub o ewentualnych trudnościach i tematach, nad którymi trzeba popracować. Warto rozmawiać z takim nauczycielem na początku roku szkolnego i zapytać, w jaki sposób można się z nim kontaktować.

4b. WAŻNE:
Pamiętaj, że każdy obcokrajowiec ma prawo uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka polskiego (2 godziny w tygodniu). O dodatkowe lekcje języka polskiego zapytaj
w sekretariacie szkoły lub wychowawcę klasy. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów pochodzących z innych krajów – jeśli program nauczania z poprzedniej szkoły znacznie różnił się od obecnego, Twoje dziecko może uczęszczać na zajęcia wyrównawcze 
z tego przedmiotu. Każdemu uczniowi przysługuje 1 godzina w tygodniu. O dodatkowe zajęcia wyrównawcze zapytaj wychowawcę lub w sekretariacie szkoły.

Asystent – można spotkać asystenta kulturowego dla uczniów, którzy pochodzą spoza Unii Europejskiej. Taka osoba najczęściej zna język ukraiński lub rosyjski i przebywa w szkole przez kilka godzin w tygodniu. Asystent może pomóc dzieciom podczas lekcji, a także odrobić lekcje lub rozwiązać konflikty i problemy, które powstają w wyniku bariery językowej.

Kontakt z Kuratorium Oświaty- w przypadkach wyjątkowych - np. w sytuacjach związanych z problemami z wizą i ich wpływem na życie ucznia lub w przypadkach dyskryminacji ze względu na pochodzenie ucznia.

 

5. Życie codzienne w szkole

Aby Twoje dziecko dobrze czuło się w nowej szkole i abyście mogli szybko przyzwyczaić się do nowych realiów pamiętaj:

- sprawdzać regularnie dziennik elektroniczny (link znajduje się na stronie internetowej szkoły),

- sprawdzać zeszyty (nie wszyscy nauczyciele wpisują zadania domowe do dziennika elektronicznego, szczególnie w starszych klasach),

- trzeba zakupić jeden zeszyt dla każdego z przedmiotów (nauczyciel powinien określić, jaki to powinien być zeszyt),

- nie musisz kupować podręczników - szkoła wypożycza je uczniom - o wypożyczone podręczniki trzeba dbać, inaczej na koniec roku trzeba będzie za nie zapłacić,

- możesz wykupić dziecku obiady w szkolnej stołówce - jeśli nie decydujesz się na zakup obiadów - daj dziecku do szkoły kanapki lub inne przekąski,

- jeśli chcesz, by dziecko wcześniej wyszło ze szkoły (w trakcie lekcji) - musisz to zgłosić wychowawcy przez dziennik oraz dać kartkę dla osoby dyżurującej w szatni,

- młodsze dzieci (w klasach 1-3) nie mogą same wracać do domu, musi je odebrać upoważniony do tego opiekun,

- młodsze dzieci (w klasach 1-3) mogą po lekcjach pozostać w świetlicy- w niektórych szkołach jest możliwość odrabiania lekcji w świetlicy - sprawdź czy Wasza szkoła ma taką możliwość i w razie potrzeby zapisz dziecko,

- dzieci mają obowiązek uczęszczania do szkoły a każda nieobecność musi być usprawiedliwiona.

 

6. Język

Konieczność przyswajania informacji z danego przedmiotu w obcym języku może być dla Twojego dziecka źródłem frustracji. Zdecydujcie się na test poziomujący z języka, by oszczędzić dziecku stresu. Jeśli nieznajomość języka będzie poważną barierą w przyswajaniu wiedzy, nauczyciele mogą zdecydować o nieudzieleniu promocji do następnej klasy. Będzie to dobrą okazją do lepszego opanowania języka.

WAŻNE: Twoje dziecko ma prawo dodatkowych zajęć wyrównawczych jeśli ma kłopoty z powodu bariery językowej.

 

7.Czego oczekuje szkoła od rodzica?:

- wsparcia przy odrabianiu zadań domowych,

- dostarczenia wszelkich orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia,

- obecności na zebraniach rodziców,

- kontroli postępów ucznia (np. przez dziennik elektroniczny),

- usprawiedliwiania nieobecności przez dziennik elektroniczny i na kartce - w Polsce istnieje obowiązek szkolny i dzieci w szkole podstawowej nie mogą bez powodu opuszczać lekcji,

- zgłaszania ewentualnych problemów i/lub incydentów,

- schludnego, czystego i stosownego ubrania oraz zmiennego stroju na zajęcia sportowe,
a także obuwia zmiennego. W niektórych szkołach obowiązują mundurki, informację o tym otrzymacie w sekretariacie.

 

7.Jakie dokumenty mogą być wymagane?:

 

 1. USPRAWIEDLIWIENIE (nieobecność jednodniowa)

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/ mojego syna*....................................................................................... imię i nazwisko

w szkole w dniu ......................................................................data

Nieobecność spowodowana była chorobą dziecka/złym samopoczuciem dziecka/ sprawami rodzinnymi/ koniecznością odbycia wizyty u lekarza.*

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. USPRAWIEDLIWIENIE (nieobecność wielodniowa)

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/ mojego syna*

.......................................................................................... imię i nazwisko

w szkole w dniach od ................................. do .......................................... data

Nieobecność spowodowana była chorobą dziecka / sprawami rodzinnymi.*

..................................................................... Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZWOLNIENIE Z LEKCJI WF (dotyczy sytuacji jednorazowych, dłuższe zwolnienie wymaga innej procedury)

Proszę o zwolnienie mojej córki/ mojego syna*

.......................................................................................................................... imię i nazwisko

z lekcji wychowania fizycznego w dniu .......................................... data

z powodu złego samopoczucia/ niedyspozycji/ przeziębienia/ bólu głowy/ bólu ręki/ bólu nogi/ kataru.*

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Proszę o zwolnienie mojej córki/ mojego syna* .................................................................................

imię i nazwisko

do domu po pierwszej/ drugiej/ trzeciej/ czwartej/ piątej/ szóstej/ siódmej* godzinie lekcyjnej w dniu

.......................................................................... data

z powodu konieczności odbycia wizyty u lekarza/ powodów rodzinnych.*

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

* właściwe wpisać

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

....................................................................................... imię i nazwisko

w zajęciach dodatkowych ................................................................ nazwa zajęć

odbywających się ......................................................... dzień i godzina

prowadzonych przez ......................................................................... imię i nazwisko prowadzącego / nazwa organizacji

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W WARSZTATACH (dotyczy zwykle zajęć jednorazowych)

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

................................................................................... imię i nazwisko

w warsztatach .............................................................................nazwa warsztatów

odbywających się ........................................................................dzień i godzina

prowadzonych przez .................................................................... imię i nazwisko prowadzącego / nazwa organizacji

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W WYJŚCIU KLASOWYM

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

........................................................................... imię i nazwisko

w klasowej wycieczce do kina/ teatru/ muzeum/ na basen/ do parku trampolin* /

(inne) ...................................................................................... nazwa miejsca

w dniu ......................................... data

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE KLASOWEJ JEDNODNIOWEJ

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

.................................................................................... imię i nazwisko

w klasowej wycieczce do ........................................................ nazwa miejsca

w dniu ................................................. data

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE KLASOWEJ WIELODNIOWEJ

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

................................................................................... imię i nazwisko

w klasowej wycieczce do .................................................................... nazwa miejsca

w dniach od ................................ do ....................................... data

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 1. ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE (często obowiązują druki organizatora konkursu)

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

.........................................................................................imię i nazwisko

w konkursie ........................................................................................ nazwa konkursu

odbywającym się ................................................................................. dzień i godzina

w .............................................................................. miejsce lub nazwa organizacji

.....................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

 

9.WAŻNE POJĘCIA

 

Dziennik / dziennik elektroniczny - miejsce, w którym nauczyciele wpisują oceny

z przedmiotów oraz oceny z zachowania. Do dziennika elektronicznego rodzice oraz uczniowie mogą logować się w domu, żeby sprawdzić oceny lub skontaktować się
z nauczycielami.

Legitymacja szkolna - dokument tożsamości ucznia, który uprawnia go do darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej lub do zniżek komunikacji międzymiastowej. Legitymację trzeba co roku podbić w sekretariacie.

Sprawdzian (klasówka) - to test, który przygotowuje nauczyciel jednego z przedmiotów. Najczęściej obejmuje konkretną część materiału i wiąże się z praktycznymi zadaniami (często są to zadania otwarte, gdzie trzeba napisać odpowiedź własnymi zdaniami lub rozwiązać konkretne zadania).  Sprawdzian zawsze jest zapowiedziany wcześniej.

Praca klasowa - to praca pisemna napisana w klasie. Najczęściej jest zapowiedziana wcześniej i uczniowie mają na jej napisanie jedną lub dwie godziny lekcyjne.

Nauczyciel podaje temat i należy go rozwinąć.

Kartkówka - krótki test, który przygotowuje nauczyciel jednego z przedmiotów. Kartkówka może być zapowiedziana lub nie, może objąć materiał z 3 ostatnich lekcji.

Waga oceny - każda ocena ma swoją wagę. Oznacza to, że niektóre oceny są ważniejsze
od innych, np. ocena ze sprawdzianu będzie ważniejsza, niż ocena z zadania domowego.

Ocena proponowana - z każdego przedmiotu otrzymasz główną ocenę na koniec semestru. Ocena proponowana jest to propozycja oceny końcowej nauczyciela. Otrzymasz ją na tyle wcześnie, że będziesz miał szansę poprawy oceny na wyższą, poprzez poprawienie

ocen cząstkowych (ze sprawdzianów, zadań i innych aktywności).

Ocena końcowa - ocenę końcową otrzymasz z każdego przedmiotu. Jest to podsumowanie pracy w całym semestrze. Ocena końcowa często jest wynikiem średniej ocen cząstkowych otrzymanych w semestrze.

Semestr/półrocze - to połowa roku nauki: semestr zimowy trwa zazwyczaj od września
do stycznia, semestr letni od lutego do czerwca. Po pierwszym semestrze (półroczu)

otrzymasz oceny z każdego przedmiotu, po drugim półroczu otrzymasz oceny na koniec

roku szkolnego, które znajdą się na świadectwie.

Rada rodziców - organ szkolny, w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej z klas. Rada wspiera szkołę w działaniu, a także organizuje różne wydarzenia i imprezy.

Świetlica - jest to miejsce, gdzie uczeń bezpiecznie spędzi czas po lekcjach, w oczekiwaniu na rodziców lub podczas lekcji, na które nie uczęszcza.

Sekretariat - miejsce, w którym załatwia się wszystkie formalności, np. legitymację szkolną. W razie potrzeby można stąd zadzwonić do rodziców.

Pedagog szkolny - specjalista pomagający dzieciom, które mają trudności szkolne.

Psycholog szkolny - specjalista, który pomaga uczniom radzić sobie z trudnymi emocjami
i uczuciami.

Logopeda - specjalista pomagający uczniom z wadami wymowy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - to miejsce, gdzie specjaliści badają dzieci pod kątem ich możliwości korzystania z edukacji. Pomagają dzieciom, które napotykają bariery
w edukacji.

Lekcje nieobowiązkowe - zarówno lekcje religii, jak i wychowania do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. Rodzic może poprosić o zwolnienie z udziału w tych zajęciach lub o zorganizowanie w szkole dodatkowych zajęć z etyki zamiast religii.

Zajęcia dodatkowe - zajęcia, które odbywają się w szkole po lekcjach. Mogą być to zajęcia wyrównawcze, które pomogą nadrobić zaległości albo zajęcia podczas których, możesz rozwijać swoje zainteresowania lub nauczyć się czegoś nowego.

Koła zainteresowań - dodatkowe zajęcia organizowane w szkole dla pogłębienia i rozwijania pasji, np. kółko matematyczne czy plastyczne. O koła zainteresowań trzeba pytać konkretnego nauczyciela w szkole.

Strój szkolny - twój strój musi być schludny i odpowiedni do sytuacji. Pamiętaj, żeby zawsze wybierać czyste ubrania, odpowiednie do wieku i miejsca. Ważny jest także strój na lekcje wychowania fizycznego. Należy mieć wtedy obuwie zmienne (sportowe!), a także sportowe spodenki i koszulkę.

Strój galowy - strój galowy należy nakładać na wszystkie uroczystości szkolne, takie, jak rozpoczęcie i zakończenie roku, święta oraz apele. Dziewczynka powinna mieć spódniczkę
i białą bluzkę, a chłopiec spodnie i białą koszulę. Pamiętaj, strój sportowy nie jest odpowiedni 
na takie uroczystości.

Kategoria: