Piotr Dobrowolski

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział  w międzynarodowym projekcie: „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Departamentem Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik. Informujemy, że projekt jest realizowany w ramach "Programu Edukacja" i finansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa. Wezmą w nim udział 2 szkoły podstawowe z Reykjaviku oraz 5 szkół podstawowych z Lublina. Głównym celem projektu jest rozwój następujących obszarów:


     * komunikowanie się w szkole,
     * rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
     * tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej, poprzez następujące działania:
1. zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry szkolnej w zakresie współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem;
2. zwiększenie umiejętności kadry szkolnej w zakresie rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów;
3. zwiększenie wiedzy i doświadczenia kadry szkolnej w zakresie kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów. 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • zapoznanie się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku;
  • wypracowanie z ekspertami rekomendacji dla szkół w zakresie: komunikowania się, rozwijania kompetencji i tworzenia przyjaznej przestrzeni, na podstawie doświadczeń zdobytych w Islandii;
  • organizacja warsztatów dla szkół w projekcie w kluczowych dla nich obszarach;
  • upowszechnienie rezultatów projektu oraz islandzkich rozwiązań edukacyjnych podczas 2-dniowej konferencji edukacyjnej w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, że udział w tym przedsięwzięciu przełoży się widocznie na funkcjonowanie społeczności szkoły.   

Zapraszamy do zapoznaia się z materiałami informacyjnymi na stronie Gminy lublin https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/      

 

 Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education

We are pleased to announce that our school participates in the international project: "Education is Relations. Cooperation between Lublin and Reykjavik for education”. The project is implemented by the Gmina Lublin in partnership with the Department of Education and Youth of the Reykjavik City Hall. We inform that the project is implemented under the" Education Program "and is financed by the EEA Financial Mechanism and the state budget. 2 primary schools from Reykjavik and 5 primary schools from Lublin participate in it. The main goal of the project is to develop the following areas:
     * communication at school,
     * developing students' social competences,
     * creating a friendly school space through the following activities:
1. increasing the knowledge and competences of school staff in the field of modern means, forms and tools of communication fostering cooperation and open relations between the school - the student and the parent;
2. increasing the skills of the school staff in recognizing the personal needs of students and creating activities conducive to shaping the social competences of students;
3. increasing the knowledge and experience of school staff in the field of creating space in an educational institution conducive to the education process and developing students' social competences.
We are convinced that participation in this project will translate visibly into the functioning of the school community.

                                                                                    Deputy headmistress of SP38 in Lublin

ENG https://lublin.eu/en/lublin/international-relations/education-is-a-relationship/

                                                                                                                                                               

Dyrekcja SP38

Kategoria: