Elżbieta Skowronek

 

Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji

W październiku br., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, przyznała Gminie Lublin dofinansowanie w wysokości 118 910 EUR (100% wydatków kwalifikowalnych) na realizację rocznego projektu edukacyjnego, we współpracy z miastem Reykjavik w Islandii. Projekt będzie finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji. W celu realizacji projektu, Gmina Lublin nawiązała kontakt z Departamentem Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik w Islandii.

Mottem przewodnim projektu są dobre relacje w szkole, a zwłaszcza:

-komunikowanie się w szkole,
-rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz
-tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej.

Projekt zakłada ścisłą współpracę dwóch samorządów poprzez Departament Edukacji i Młodzieży w Reykjaviku oraz Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej i Wydział Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin. W projekcie wezmą udział wybrane szkoły podstawowe z obu miast.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

-zapoznanie się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku;
-wypracowanie z ekspertami rekomendacji dla szkół na podstawie doświadczeń zdobytych w Islandii;
-organizacja warsztatów dla szkół w projekcie w kluczowych dla nich obszarach;
- upowszechnienie rezultatów projektu oraz islandzkich rozwiązań edukacyjnych podczas 2-dniowej konferencji edukacyjnej w Lublinie.

Nasi partnerzy: to  dwie szkoły: https://dalskoli.is/ oraz https://reykjavik.is/vesturbaejarskoli 

Lublin and Reykjavik cooperation for education

In October 2021, Gmina Lublin received a grant of 118 910,00 EUR from the Foundation for the Development of the Education System (FRSE), acting as an operator of the Education Programme (https://education.org.pl/en/

opens in new tab), to implement a yearly educational project entitled "Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education".

The project is co-financed in 85% (ca. 101 000 EUR) by the EEA Grants received from Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. The main objective of the Programme Education is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) at all levels of education.

More information: eeagrants.orgopens in new tab and frse.org.plopens in new tab.

Project objective and activities:
The project goal is to strengthen knowledge, competence, and experience of school staff in building a friendly school environment which facilitate social competences development.

The project motto is good relations at school, hence the main focus lies on:

  • communication at school,
  • developing students' social competences, and
  • creating a friendly school space.

The project leader is Gmina Lublin with the activities coordinated by the International Cooperation Centre and Department of Education within Lublin City Office. The project partner is the Department of Education and Youth of the City of Reykjavik. In addition, a few primary schools from Lublin and Reykjavik participate in the project.
 

The following activities are planned in the project:

  • getting acquainted with good educational practices in Iceland during a study visit in two schools in Reykjavik;
  • developing recommendations for schools with experts in the field of: communication, social competences, and a friendly school space, based upon the experience gained in Iceland;
  • organization of workshops for schools in the project key areas;
  • disseminating the project results and Icelandic educational solutions during a 2-day educational conference in Lublin.
Kategoria: