Piotr Dobrowolski

 L.p

Wydarzenie z życia szkoły

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022 - czwartek

2.

I zebrania z rodzicami

Klasy I - 06.09.2022 (wtorek) godz.17.30

Klasy II - 06.09.2022 (wtorek) godz.17.00

Klasy III - 06.09.2022 (wtorek) godz.16.30

 

Klasy IV-VI - 07.09.2022 (środa) godz.16.30

Klasy VII-VIII - 08.09.2021 (czwartek) godz.16.30

3.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

13 października 2022 r. godz. 16. 30

4.

Konsultacje dla rodziców

25  października klasy 1-3 godz. 16.30 – 18.00
26 października klasy 4-8 godz. 16.30 – 18.00

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2021 – 31. 12. 2021

6.

Termin wystawienia przewidywanych ocen  niedostatecznych śródrocznych

12. 12. 2022

7.

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych –dziennik elektroniczny  Vulcan

13. 12. 2022

8.

Termin wystawienia przewidywanych ocen    śródrocznych

03. 01. 2023

9.

Termin wystawienia wszystkich ocen  śródrocznych za I semestr

09. 01. 2023

10.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

12. 01. 2023

11.

Rozpoczęcie II semestru

30. 01. 2023

12.

II zebrania z rodzicami– podsumowanie semestru

Klasy III - 07.02.2023 (wt.) godz.17.00
Klasy II –  07.02. 2023 (wt.) godz. 17.30
Klasy I –   07.02. 2023 (wt.) godz. 18.00

 

Klasy IV - VI - 08.02.2023 (śr.) godz.17.00

Klasy VII - VIII - 09.02.2023 (czw.)  godz.17.00

13.

Zabawa choinkowa

Wyłącznie klas 1-3
z wychowawcami 1-3 lutego 2023

14.

Ferie zimowe-woj. lubelskie

16 – 29. 01. 2023

15.

Rekolekcje  Wielkopostne

termin zostanie podany

16.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11. 04.2023

17.

Konsultacje dla rodziców

14 marca klasy 1-3 godz.16.30 – 18.00

15 marca klasy 4-8  godz. 16.30 – 18.00

18.

Próbny Egzamin ósmoklasisty -język polski

1)      11 stycznia 2023 r.

2)      21 lutego 2023 r.

3)      28 marca 2023 r.

19.

Próbny Egzamin ósmoklasisty- matematyka

1)      Określa GWO

2)      22 lutego 2023 r.

3)      29 marca 2023 r.

 

20.

Próbny Egzamin ósmoklasisty- język angielski

1)      Określa wydawnictwo

2)      23 lutego 2023 r.

3)      30 marca 2023 r.

 

 

21.

Egzamin ósmoklasisty -język polski

23 maja 2023 r. godz.9.00

22.

Egzamin Ósmoklasisty -matematyka

24 maja 2023 r.  godz.9.00

23.

Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny

25 maja 2023 r.  godz.9.00

24.

Termin wystawienia proponowanych końcoworocznych  ocen niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

08. 05. 2023

25.

Informacja do rodziców o końcoworocznych  przewidywanych ocenach niedostatecznych z  przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania przez dziennik elektroniczny Vulcan

09. 05. 2023

26.

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów

29. 05. 2023

27.

Termin wystawienia wszystkich ocen końcoworocznych

do 12. 06. 2023

28.

Termin składania odwołań przez rodziców o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 14. 06. 2023.
do godz.15. 00

29.

Końcoworoczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16. 06. 2023

30.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie roku szkolnego

05. 06. 2023 klasy 1 – 4

06. 06. 2023 klasy 5 - 7

31.

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26. 06. 2023

32.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23. 06. 2023

33.

Ferie letnie

26. 06. - 31. 08. 2023

34.

Ogłoszenie wyników Egzaminu Ósmoklasisty

3 lipca 2023 godz. 9.00

35.

Dni ustawowo wolne

                      01. 11. 2022

11. 11. 2022

06. 01. 2023
01. 05. 2023

03. 05. 2023

08. 06. 2023

36.

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych

31. 10. 2022

02. 05. 2023
04. 05. 2023
05. 05. 2023

09. 06. 2023

3 dni - Egzamin Ósmoklasisty

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela

Uzgodnione z RR.

Kategoria: