Piotr Dobrowolski

stroik

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych oraz zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie obyczajów. Uczestnictwo w konkursie ma pomóc w kultywowaniu tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie. To sposób na to, aby stworzyć  coś wspólnie, rozwijając wyobraźnię oraz aktywność twórczą, a jednocześnie wzmacniając więzi rodzinne.

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Nowak, Anna Gozdalska – Kozak, Renata Jones

Cele konkursu:

- propagowanie i zainteresowanie uczniów tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi,

-  wspólne zaangażowanie rodziny w podtrzymywanie tradycji,

- przekazywanie tradycji tworzenia stroików z pokolenia na pokolenie,

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,

- rozwijanie wrażliwości  estetycznej oraz kształtowanie kreatywności,

- w umacnianie bliższych relacji rodzinnych poprzez wspólną pracę,

- rozwijanie zdolności manualnych.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 38
w Lublinie.

 

 

Wymagania dotyczące tematyki i formy prac konkursowych:

- Należy wykonać przestrzenny stroik wielkanocny dowolnej wielkości.

- Uczestnik konkursu może przynieść tylko jeden stroik.

- Praca musi być wykonana przez uczniów w domu, wspólnie z rodziną.

- Ocenie będą podlegać prace wykonane własnoręcznie, jednak dopuszczalne jest zastosowanie jako dodatek gotowych elementów takich jak:  baranki, kurczaczki , zające, jajka,  kwiaty, drewienka, kolorowe wstążki i inne dekoracje potrzebne do zrobienia stroika.

- Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

- W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.

Zasady opisywania prac konkursowych:

- Do każdego stroika należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz imię i nazwisko wychowawcy klasy.

Miejsce składania prac.

Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu.

Termin składania prac : 08. 04.2022 roku.

Kryteria oceniania prac konkursowych:

- zgodność pracy z zaproponowaną tematyką;

- pomysłowość, oryginalność, wkład pracy;

- walory estetyczne i artystyczne  pracy.

Ocenie podlegać będzie:

- właściwa interpretacja tematyki,

- trafność wykorzystanych materiałów,

- oryginalność wykonania pracy,

- estetyka i staranność wykonania pracy,

 -pomysłowość,

- kolorystyka,

-kompozycja.

Rozstrzygnięcie konkursu:

- spośród prac zgłoszonych na konkurs Jury wybierze najlepsze prace, przyznając zwycięzcom dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone na stronie  internetowej szkoły dnia 12.04.2022 roku.

Prawa autorskie do złożonych prac przechodzą na własność szkoły i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych szkoły.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

                           ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Kategoria: