Piotr Dobrowolski

W roku szkolnym 2021/2022 składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin,
w terminie od 1 do 15 września 2021r.
realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej
https://stypendia.edu.lublin.eu

  1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
  2. Wnioskodawcą może być:
  • rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
  • uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
  • szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
  1. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

  • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole, do której uczęszcza uczeń;
  • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole, do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły.

Stypendium szkolneKLIK

Zasiłek szkolnyKLIK

Kategoria: