Piotr Dobrowolski

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje dyrektor jednostki;  dane adresowe: Pana Wołodyjowskiego 13 , 20-627 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 108a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzysta jednostka przy ich przetwarzaniu – (np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z poleceniami administratora.
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • § 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

 • § 7

Regulamin monitoringu dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Szkoły Podstawowej nr 38
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

 • § 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Kategoria: