Piotr Dobrowolski

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie SP 38 ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składka wynosi 45 zł za rok kalendarzowy. Ubezpieczenie obejmuje dzieci niezależnie od miejsca pobytu (na całym świecie).

Firma Wiener została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy na rynku.

Polisa - Pakiet Oświatowy, seria i numer : PWC036461

Opiekun : Rafał Białek - tel. 661 238 409

Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 września 2022 r., ponieważ do dnia 30 września 2022 r. skarbnicy muszą dokonać wpłaty zbiorczej na konto Rady Rodziców, dedykowane ubezpieczeniu. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tej sprawie.

UWAGA! Wpłata na ubezpieczenie jest ważna tylko wraz z oświadczeniem, które znajduje się poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać przez dziecko wychowawcy klasy, także do
25 września 2022 r. Wychowawcy klas, po zebraniu oświadczeń, zanoszą je do sekretariatu.

W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość uzyskania darmowego ubezpieczenia. Proszę o zgłaszanie takich sytuacji wychowawcy klasy.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023.

Informacja dla rodziców

Pakiet Oświata

Zakres ubezpieczenia

Oświadczenie indywidualne

Kategoria: