Piotr Dobrowolski

panda

KLUB PRZYJACIÓŁ NELI  OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY „KOCHAMY PANDY”

 W ZWIĄZKU Z PRZYPADAJĄCYM ŚWIĘTEM PAND  W DNIU16 MARCA

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o przyrodzie oraz rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunkach zwierząt;
 • Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych;
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.
 • Technika wykonania prac: kredki każdego rodzaju, flamastry.Format pracy: A4
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę wypisaną drukowanymi literami umieszczoną z tyłu pracy (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna);
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych (kl. I,  kl. II, kl. III);
 • Kryteria oceny to: pomysłowość i różnorodność ujęcia tematu,  walory artystyczne, estetyka pracy;
 • Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 12.03.2021r.
 • Każdy uczestnik może wykonać dowolną ilość prac;
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci pod kierunkiem rodzica, nauczyciela-wychowawcy kl. I-III, nauczyciela- wychowawcy świetlicy szkolnej;
 • Oceny prac dokona komisja składająca się z nauczycieli- wychowawców świetlicy szkolnej powołanej przez organizatora w składzie : kierownik świetlicy szkolnej pani Bożena Poniewozik, pani Lesia Sobolivska,pani Dorota Dąbrowska;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.03.2021r.;
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły;
 • Wszystkie prace będą wyeksponowane w szkole na wystawie pokonkursowej;                        
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie http://www.sp38.lublin.eu/ oraz oznacza zgodę na udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy;
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Nauczyciele-opiekunowie konkursu: