Piotr Dobrowolski
Kategoria:

IMG 20210210 121004
Nasza szkoła bierze udział w akcji „Zbieramy nakrętki dla Wiktorii”. Pierwszy dar serca w ramach tej akcji został już przekazany. Zebrane nakrętki pomogą dziewczynce w rehabilitacji i powrocie do zdrowia. Inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym zaangażowaniem całej społeczności szkolnej. Niech naszym działaniom przyświeca motto szkolnego wolontariatu: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej dobroczynności.
Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, a co za tym idzie brak kontaktu osobistego; uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel praca w Wolontariacie przebiega w ograniczonym zakresie.

Mamy nadzieję, że na wiosnę sytuacja się poprawi i wróci do względnej normalności  i wtedy to, będzie można podjąć wiele działań o charakterze charytatywnym.

Do Wolontariatu należą uczniowie klas ósmych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i pracy w tymże Wolontariacie.

Opiekunami Wolontariatu są pani Dorota Dąbrowska i pani Dorota Nurzyńska, a nadzór na nim sprawuje pani vice dyr Teresa Hamryszczak.

W I semestrze obecnego roku szkolnego podjęto następujące akcje charytatywne:

- zbiórka darów- artykułów szkolnych (artykułów papierniczych i przyborów szkolnych), maskotek gier ( fabrycznie zapakowanych) dla dzieci przebywających w Szpitalu Dziecięcym.

- zbiórka nakrętek dla Wiktorii. Nakrętki te zostaną „wymienione”  i pomogą w zabiegach i turnusach rehabilitacyjnych dziewczynki.

- wykonanie kartek okolicznościowych  z okazji Dnia Babci i Dziadka i przekazanie ich podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Lublinie oraz Prawosławnym Domu Pomocy( w ramach współpracy z wolontariuszką DPS-u).

- wykonanie kartek świątecznych dla emerytowanych pracowników szkoły i pensjonariuszy DPS-u.

Gdy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie praca Wolontariatu i tym samym podjęte działania zostaną rozszerzone zgodnie z planem. 

Lublin 19.02.2021

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wspieramy podopiecznych domow pomocy spoecznej 9 20210201 1146980161

We współpracy z wolontariuszką DPS, mamą Antosia oraz Janka, czynnie wzięliśmy udział w akcji charytatywnej na rzecz seniorów. Dzieci z klas 1 - 3 przebywające w szkolnej świetlicy, z okazji Dnia Babci i Dziadka wykonały własnoręcznie kartki dedykowane seniorom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie oraz w Prawosławnym Domu Pomocy Społecznej w Garbarce. Udział w tej akcji zaszczepił w najmłodszych uczniach ideały wolontariatu - uświadomił im jak ważna jest troska o starszych, niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia, wrażliwość na potrzeby innych.

Zapraszamy do galerii

Radosław Suski
Kategoria:

rachow

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za "wielkie serce" i okazaną pomoc bezdomnym zwierzetom.

Zebrane dary zostały przekazane do Przytuliska dla Zwierząt w Rachowie Starym (k. Annopola).

Szkolne Koło Wolontariatu

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

OSIĄGNIĘCIA WOLONTARIUSZY W  I SEMESTRZE

 ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

 

 

REALIZACJA PLANU PCK NA ROK SZKOLNY 2017 – 2018 ODBYWAŁA SIĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

 • Na początku roku szkolnego nastąpił wybór Szkolnej Rady Wolontariatu oraz zarządu koła wolontariatu i PCK;
 • We wrześniu 2018 r. weszliśmy w oficjalne struktury Zarządu Miejskiego PCK, nasi wolontariusze i opiekunowie posiadają legitymacje członków wolontariatu PCK.
 • 29 listopada 2018 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem wolontariusze wykonywali ozdoby na miejską wigilię dla seniorów.

Do akcji włączyły się p. Anna Gozdalska-Kozak, która z grupą dzieci w świetlicy wykonywała ozdoby i dekoracje świąteczne, oraz p. Monika Piskorowska, która również włączyła się aktywnie w te działania z uczniami swojej klasy Vc. Paniom i uczniom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i pracę.

Działania wolontariuszy w pierwszym semestrze:

 1. Zapoznanie wolontariuszy z obowiązującym regulaminem SK Wolontariatu i PCK.
 1. Zapoznanie członków z zadaniami wolontariuszy PCK – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Lubelskiego Oddziału PCK Panem Kamilem Raczyńskim;
 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej chorym kolegom i koleżankom, pomoc w nauce uczniom młodszych klas – 15 wolontariuszy. Wolontariusze w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami uczniów, którzy mają trudności w nauce systematycznie pomagają w nauce.

 

 1. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia – 6 wolontariuszy, Oliwia Pietrkiewicz z kl. 8d. została finalistką drugiego Etapu.
 1. Wolontariusze z własnej inicjatywy:

-              zaangażowali się w pomoc nauczycielom na przerwach podczas pełnienia dyżurów,

-           pilnowali porządku przy stołówce szkolnej,

-           pomagali przy organizowaniu zawodów i turniejów sportowych nauczycielom wf.

-           angażowali się w gry i zabawy z uczniami klas młodszych w "strefie relaksu".

Udział wolontariuszy w akcjach charytatywnych:

 1. W ramach akcji „Gorączka złota” przeprowadzonej w roku szkolnym 2017-18 nasza szkoła zajęła II miejsce w województwie złożyliśmy ponad 160 kg złotych monet i jako podziękowanie otrzymaliśmy drukarkę laserową.

 

 1. AKCJA CHARYTATYWNA „Wspieramy schronisko dla zwierząt w Krzesimowie”.

W wyniku zbiórki przeprowadzonej w dniach 01. 10 – 12. 10 2018 r.

Zebrano następujące dary:

- Puszki z karmą małe – 103 sztuki

- Puszki z karmą duże - 67 sztuk

- Saszetki z karmą duże -35 szt.

- Saszetki z karmą  małe 135 szt.

- Różne rodzaje karmy - 90 sztuk

- Karma sucha duża  - 10 szt.

- Karma sucha średnia -85 szt.

- Pledy koce zabawki  – 21 szt.

- Miski 2 szt.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy  włączyli się w akcje serdecznie dziękujemy.

Certyfikat wielkiego serca

 

 

 1. AKCJA CHARYTATYWNA „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’

 

Wyniki akcji:

Sztab Akcji Nr 168 w Lublin przy Szkoła Podstawowa nr 38

Dary zebrane przez Sztab (łącznie):

odzież 100.00 kg

obuwie 20.00 kg

zabawki 10.00 kg

książki 7.00 kg

artykuły szkolne i papiernicze 3.00 kg

środki czystości i higieny osobistej 0.00 kg

NIE ŻYWNOŚĆ RAZEM 140,00 kg

słodycze 3.00 kg

żywność długoterminowa 23.00 kg

ŻYWNOŚĆ RAZEM 50 kg

Uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy  włączyli się w akcje serdecznie dziękujemy.

Dyplom

 

 1. AKCJA CHARYTATYWNA "Wspieramy Fundację Kasisi"

Koordynatorem akcji była p. Ewa Rycerz,

Zorganizowano dwa kiermasze.

 1. Pierwszy pod patronatem szkolnego koła „Caritas” z opiekunami s. Annę Łyko i s. Jolantę Różycka
 2. Drugi pod patronatem świetlicy szkolnej odpowiedzialną osobą była p. Ewa Rycerz wspierana przez panie ze świetlicy p. Małgorzatę Piasecką-Kosdębę.

W ramach kiermaszu wolontariusze i uczniowie ze świetlicy zebrali  kwotę 1380, 00 zł, która w całości zostanie przekazana Fundacji Kasisi, prowadzącej działalność opiekuńczą wśród dzieci z Zambii.

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc i włożony trud

opiekunowie Teresa Hamryszczak i Dorota Nurzyńska,

Lublin, 31 stycznia 2019 r.

 

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

pomóż dzieciom

 Koleżanki i Koledzy !

Już po raz kolejny organizujemy
w naszej szkole akcję:

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ,

z myślą o dzieciach z rodzin potrzebujących pomocy oraz domów dziecka.

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły

do zaangażowania się w akcję, która trwa:

do 15 grudnia 2018 r.

Dary takie jak:

żywność /mąka, kasza, ryż, makarony, cukier, konserwy, słodycze,czysta odzież, obuwie, zabawki, kompletne gry, maskotki, środki czystości, artykuły papiernicze, książki oraz przybory szkolne

- prosimy przynosić do biblioteki szkolnej

Wychowawców prosimy o uwrażliwienie uczniów
na potrzebę pomocy innym.

Wszystkim ofiarodawcom

DZIĘKUJEMY!!!

Szkolne koło Wolontariatu PCK

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU i PCK

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy Rady Wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim oraz uczniów i jest formą pomocy osobom potrzebującym wsparcia i opieki.

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

4. Koło działa na terenie naszej szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

5. Opiekę nad Kołem sprawują nauczyciele - koordynatorzy.

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK może być każdy uczeń wyrażający chęć pomocy potrzebującym.

2. Wolontariusz wykonuje wszelkie zadania dobrowolnie, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów (zał.1).

3. Wolontariusz ma prawo do:

 • zgłaszania własnych inicjatyw oraz pomysłów dotyczących działań Koła,
 • wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
 • promocji idei wolontariatu w szkole i najbliższym otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

 • uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
 • aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
 • prowadzenia karty aktywności wolontariusza, (zał.2)
 • sumiennego wywiązywania się z podjętych obowiązków.

III. Zadania koordynatorów

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących.

3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowujące.

6. Do form działania Koła można zaliczyć:

 • pomoc w odrabianiu lekcji w bibliotece szkolnej,
 • pomoc młodszym uczniom na stołówce szkolnej,
 • pomoc w pracy nauczycielom biblioteki szkolnej,
 • zbiórki darów rzeczowych.
 • zbiórki pieniędzy do puszek,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia,
 • pomoc seniorom, wspólne spędzanie czasu,
 • promocję wolontariatu w lokalnym środowisku,

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora z wpisem do karty.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

4. List gratulacyjny do Rodziców.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

4.Rezygnacja z wolontariatu może nastąpić na pisemną prośbę ucznia. W przypadku łamania przez wolontariusza obowiązującego Regulaminu lub Statutu Szkoły (prawa
i obowiązki ucznia) – taki uczeń zostaje skreślony z listy wolontariuszy.

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

6. Rada Wolontariatu przy Samorządzie Szkolnym aktywnie wspiera działania Koła.

Nauczyciele -koordynatorzy:

Teresa Hamryszczak

Dorota Nurzyńska