Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

Nasza świetlica

mgr Bożena Poniewozik - Kierownik świetlicy(e-mail: bozena.poniewozik@sp38.lublin.eu)

mgr Iwona Buzek  

mgr Dorota Dąbrowska 

mgr Monika Głogowska 

mgr Anna Gozdalska-Kozak 

mgr Elżbieta Owczarek

mgr Ewa Rycerz 

mgr Elżbieta Skowronek

mgr Anna Słoboda 

 

 

Dodatkowo:

mgr Barbara Szkutnik

mgr Anna Bielecka

mgr Andrzej Wilczyński

mgr Dariusz Harasymiuk

mgr Ewa Ryczek

mgr Katarzyna Żurawska 

6.30-8.00   Gry i zabawy stolikowe. Poranne zindywidualizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

8.00-8.30   Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe.

8.30-9.30   Porozmawiajmy w kręgu. Zajęcia programowe zgodne z Planem Pracy Świetlicy i tematem tygodniowym.

9.30-10.30  Zabawy plastyczne, muzyczne, literackie.

10.30-11.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań.

11.30-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.30 Odpoczynek po lekcjach, zajęcia relaksacyjne.

13.30-14.30 Odrabianie pracy domowej, czytanie i inne zajęcia umysłowe w ciszy-"Godzina Ciszy"

14.30-16.00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy w kącikach zabaw. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy integracyjne, kolorowanki tematyczne, rysowanie.

16.00-17.00 Zajęcia dowolne, gry i zabawy. Porządkowanie sali świetlicowej.

 

Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
Stworzenie optymalnych warunków nauki, zabawy i wypoczynku.
Zapewnienie każdemu dziecku poczucia akceptacji, życzliwości i przynależności do grupy.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia etyki i wrażliwości na piękno.
Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego oraz wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy.
Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
 

Zadania opiekuńczo - wychowawcze

Rozwijanie uczuć patriotycznych, kultywowanie tradycji i obrzędowości.
Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego.
Wychowanie w rozwoju. Dbałość o higienę osobistą. Propagowanie zasad higieny zdrowia, uprawiania sportu i racjonalnego odżywiania się.
Uczestnictwo w kulturze – życie kulturalne szkoły i środowiska lokalnego.
Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi oddziaływania na dziecko.

- Witam się gdy wchodzę do świetlicy, zgłaszam swoją obecność nauczycielowi.

- Zawsze odkładam swój plecak na półkę.

- Słucham, gdy ktoś mówi. Nie hałasuję.

- Biorę aktywny udział w zajęciach.

- Sprzątam swoje miejsce pracy i zabawy.

- Szanuję zabawki i sprzęty świetlicowe należące do innych i moje własne.

- Po świetlicy poruszam się spokojnie, nie biegam.

- Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

- Wesoło i zgodnie bawię się z koleżankami i kolegami w czasie zabaw w świetlicy.

- Ze względu na bezpieczeństwo zawsze reaguję na prośby i polecenia nauczyciela.