Historia Szkoły - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

 Historia Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 38 rozpoczęła swą pracę 1 września 1974 r. Pierwszym jej dyrektorem była p. mgr Krystyna Leonhardt, zaś Jej zastępcą została p. Teresa Czajka.

W pierwszym roku do naszej szkoły uczęszczało 480 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło wówczas tylko 26 osób. Z każdym rokiem, wraz z rozwojem osiedla im. Henryka Sienkiewicza, placówce przybywało uczniów, w związku z czym powiększyło się także grono nauczycieli.

Przez pierwsze 3 lata cała społeczność szkolna solidnie przygotowała się do wielkiego wydarzenia, jakim był akt nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Miało to miejsce 6 maja 1977 roku.

Od tego momentu dla już 1130 uczniów i 52 nauczycieli bardzo bliskie stały się słowa wypowiedziane przez wybitnego Polaka, naszego patrona: „Powinno się kochać Ojczyznę nade wszystko i mieć jej dobro na myśli”.

Rzetelną pracą, nauką i zaangażowaniem uczniowie naszej szkoły potwierdzili swą do niej przynależność. W każdym roku szkolnym mieliśmy laureatów w różnych konkursach przedmiotowych i wybitnych sportowców, którzy rozsławiali nasze imię w Lublinie i w województwie.

Od 1982 r. istniał w szkole harcerski zespół taneczny „Krajka”, który na przeglądach artystycznych- krajowych i zagranicznych zawsze zajmował czołowe miejsca. W jubileuszowym X roku pracy (1984/85) do naszej szkoły uczęszczało już 1244 uczniów, których uczyło 82 nauczycieli. Pani dyrektor Krystyna Leonhardt kierowała szkołą do 1988 r. To Ona, doskonały organizator i twórca sukcesów szkoły, dzięki silnej osobowości i wysokiej kulturze osobistej potrafiła zmobilizować całą szkolną społeczność do twórczego działania, zbudowania wysokiej pozycji szkoły w środowisku. Jej zastępcy : mgr Teresa Czajka, mgr Maria Borsuk, mgr Krystyna Kaucha, mgr Krystyna Stanisławek i mgr Teresa Cynkusz – wymagające wobec siebie i innych, wspierając te działania, stały się wzorami dla wielu pokoleń młodzieży.

Rok 1987 zapisał się złotymi zgłoskami w naszej historii – dzięki rekordowej liczbie laureatów olimpiad przedmiotowych ( 40 ) zajęliśmy I miejsce wśród lubelskich podstawówek.

W 1988 roku dyrektorem szkoły została mgr Łucja Piekut, która pełniła z oddaniem tę funkcję aż do śmierci w 2005 roku. Była nie tylko doskonałym pedagogiem, ale i prężnym menedżerem. Dyrektorem reformowanej szkoły. Zainicjowała między innymi powstanie pierwszej pracowni komputerowej w szkole, której zakup sfinansowali rodzice. We wrześniu 1990 r. powróciła do szkoły nauka religii, a z nią nadzieja na większą humanizację życia. W listopadzie tegoż roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i budynku szkolnego.

W latach 1992 - 2004 r. przy szkole funkcjonowała filia na os. Ruta umiejscowiona w budynku przedszkola przy ulicy Dziewanny. Filia była przez lata małym azylem dla najmłodszych.

Od września 2005 r. cały proces dydaktyczny i wychowawczy odbywa się wyłącznie w budynku przy ulicy Pana Wołodyjowskiego 13.

W kwietniu 2005 roku Prezydent miasta Lublin ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły z dniem 1 sierpnia 2005 r. objął p. mgr Mirosław Wójcik. Jego zastępcą pozostał pełniący już wcześniej tę funkcję p. mgr Jerzy Jarosiński.

Nowy dyrektor przejął kierowanie szkołą w trudnym momencie. Stan techniczny szkolnego budynku pozostawiał wiele do życzenia. Obiekt nie był remontowany od początku swojego istnienia, tj. od 1974 r. Pan dyrektor Mirosław Wójcik podjął szereg działań, które zaowocowały znaczącym unowocześnieniem szkoły. W ramach projektów EFS uzyskał dla szkoły dwie nowe pracownie komputerowe, a także dwie pracownie multimedialne. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono termomodernizację. Budynek szkoły zyskał ciekawą nowoczesną elewację. W szkole powstała nowa kotłownia sterująca komputerowo systemem c.o.. Wymieniono całą stolarkę okienną.

W sali gimnastycznej został wymieniony parkiet, powstało także nowoczesne oświetlenie halogenowe. Wyremontowano podłogi na szkolnych korytarzach, oraz w większości sal (to w ramach środków własnych). W szkole powstał system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Budynek został ozdobiony muralem z wizerunkiem patrona Henryka Sienkiewicza.

Pan dyr. Mirosław Wójcik w drugiej kadencji podjął szereg kolejnych inicjatyw, które zaowocowały dalszymi znaczącymi zmianami. W roku szkolnym 2011/2012 zostały wyremontowane boiska szkolne, które dodatkowo zyskały okalającą je bieżnię. W tym samym roku Szkoła pozyskała w ramach programu rządowego Radosna Szkoła - plac zabaw. Baza szkoły wciąż się bogaci, Rada Rodziców zakupiła pierwszą tablicę interaktywną w 2009 r.. Rok później w ramach szkolnego projektu „Szansa dla ucznia” ,współfinansowanego ze środków EFS, zakupiono kolejne dwie takie tablice, a także wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sukcesywnie unowocześniane pracownie obecnie wszystkie wyposażone są w tablice interaktywne. W każdej sali lekcyjnej jest komputer z dostępem

do Internetu. Od 1 września 2015 roku ze szkoły ostatecznie zniknęły papierowe dzienniki zastąpione dziennikiem elektronicznym. Wyremontowano bibliotekę szkolną. Powstały dwie nowe świetlice szkolne.

Nadal utrzymywane są wysokie wyniki w nauce. Podczas zewnętrznych sprawdzianów podsumowujących naukę w szkole podstawowej organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie nasi uczniowie uzyskiwali wyniki bardzo wysokie i najwyższe. W roku szkolnym2013/14 uzyskaliśmy 2 najlepszy wynik wśród lubelskich publicznych szkół podstawowych.

Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach rozwijających umiejętności uczniów, a także wspierających uczniów z trudnościami. Prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczno-wychowawcze ukierunkowane na harmonijny i zdrowy rozwój naszych uczniów. Realizujemy misję szkoły przyjaznej uczniowi, którego dobro stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Współpracujemy z różnymi organizacjami i placówkami kulturalnymi, zaznaczając swoje istnienie w środowisku i mieście. Od lat jesteśmy organizatorem Konkursu Literacko – Plastycznego „O pióro HenrykaSienkiewicza”, w którym udział biorą uczniowie z całej Polski. Konkurs swoim patronatem objęli Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty. W szkole działa wiele grup artystycznych promujących naszą placówkę na terenie Lublina i województwa lubelskiego. Możemy pochwalić się działającymi od wielu lat zespołem wokalnym „Brzdąc” i szkolnym teatrem „Bez maski”. Nasi sportowcy zajmują czołowe miejsca w zawodach miejskich i wojewódzkich. Potwierdzeniem tego jest zajęcie 2 miejsca przez naszych uczniów w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2014/2015 w kategorii dziewcząt i chłopców. Nasi uczniowie są też wspaniałymi kibicami. W konkursie zorganizowanym w listopadzie 2015 r. w ramach projektu "Lublin Kibicuje Bezpiecznie" najaktywniejszym okazał się nasz Szkolny Klub Kibica ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Szkoła Podstawowa nr 38 ma „klimat”, jest piękna, przyjazna dziecku i rodzinna – wielu absolwentów zapisuje do niej swoje pociechy.