Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

ul. Pana Wołodyjowskiego 13

20-627 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.12.2023 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie
Strona Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Zapewniono opis alternatywny dla określonego zbioru zdjęć, obrazów, grafik i dokumentów w formacie pdf.
Zachowano hierarchię nagłówków dla zbiorów tekstowych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 23.10.2011 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 11.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Specjalista ds. administrowania siecią komputerową - Piotr Dobrowolski, piotr.dobrowolski@sp38.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 525-22-84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do przedsionka budynku szkoły można wejść po stopniach przez stale otwarte wejście do szatni kontrolowane przez pracowników szkoły lub przez dwa inne czasowo otwierane .Jedno z nich jest z podjazdem. Wszystkie z drzwiami otwieranym ręcznie.
  • Parter i część oddzielona szatni są wydzielone wyłącznie dla uczniów klas I-III.
  • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  • Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na wstęp z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.